Privacy verklaring Nederland Zoekt

 

Stichting Nederland Zoekt, als eigenaar van de website 3dtraject.nl, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door deelnemers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie

en

  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites.

 

Verwerking van uw gegevens

Nederland Zoekt houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus of een leertraject bij Nederland Zoekt hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is, maar geen donateur zijn.

Nederland Zoekt is een stichting voor missionaire bewustwording in Nederland en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Nederland Zoekt wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, cursussen, leertrajecten of evenementen en wanneer u zich aanmeldt als donateur. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, deelname aan cursus of leertraject). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Nederland Zoekt heeft de ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de administratie van Nederland Zoekt, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen of boekhouding@nederlandzoekt.nl.

 

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Nederland Zoekt is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Nederland Zoekt, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen.

 

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Nederland Zoekt hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Nederland Zoekt maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Nederland Zoekt haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Nederland Zoekt, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen of info@nederlandzoekt.nl.

 

Contact met leden, donateurs en relaties

Nederland Zoekt informeert haar leden en donateurs over haar werk via nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Nederland Zoekt te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

 

Bezoek aan onze websites

Nederland Zoekt kan informatie over het gebruik van haar  websites verzamelen en analyseren zoals het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Nederland Zoekt verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van zijn sites. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

 

Beveiliging

Nederland Zoekt heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

Nederland Zoekt houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Nederland Zoekt,
t.a.v. Leonie Schaaij
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
info@nederlandzoekt.nl

Privacy beleid Stichting Nederland Zoekt. Versie: mei 2018.